Algemene Voorwaarden Schoonheidssalon Het Arsenaal

  1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die worden aangeboden door Schoonheidssalon Het Arsenaal, gevestigd te Den Helder, en op alle overeenkomsten die worden gesloten tussen Schoonheidssalon Het Arsenaal en haar klanten.

  2. Afspraken 2.1 Het maken van afspraken kan telefonisch, per e-mail of via het online afsprakensysteem van Schoonheidssalon Het Arsenaal. 2.2 Bij het maken van een afspraak wordt een passende datum en tijd vastgesteld. 2.3 Indien de klant verhinderd is om op de afgesproken datum en tijd te komen, dient de klant dit zo spoedig mogelijk te melden aan Schoonheidssalon Het Arsenaal. Bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak behoudt Schoonheidssalon Het Arsenaal zich het recht voor om kosten in rekening te brengen.

  3. Betaling 3.1 Betaling dient direct na de behandeling contant of per pin te worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen. 3.2 Indien betaling achteraf is overeengekomen, dient de klant de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.

  4. Behandelingen en resultaten 4.1 Schoonheidssalon Het Arsenaal zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. 4.2 Schoonheidssalon Het Arsenaal kan geen garantie geven op het behalen van specifieke resultaten, aangezien de reactie van de klant op de behandeling mede afhankelijk is van individuele factoren.

  5. Hygiëne Schoonheidssalon Het Arsenaal streeft naar de hoogste standaard van hygiëne. De klant wordt verzocht om bij de behandelingen persoonlijke hygiëne in acht te nemen.

  6. Aansprakelijkheid 6.1 Schoonheidssalon Het Arsenaal is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Schoonheidssalon Het Arsenaal is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie. 6.2 Schoonheidssalon Het Arsenaal is niet aansprakelijk voor enige schade, lichamelijk letsel of allergische reacties die voortkomen uit het niet naleven van de aanwijzingen of waarschuwingen van Schoonheidssalon Het Arsenaal.

  7. Klachten 7.1 Klachten over de behandeling dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na de behandeling, schriftelijk aan Schoonheidssalon Het Arsenaal te worden gemeld. 7.2 Schoonheidssalon Het Arsenaal zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen, reageren op de klacht en indien mogelijk naar een passende oplossing streven.

  8. Intellectueel eigendom Alle materialen, informatie, afbeeldingen en content die verband houden met Schoonheidssalon Het Arsenaal zijn eigendom van Schoonheidssalon Het Arsenaal en mogen niet worden verveelvoudigd of verspreid zonder schriftelijke toestemming.

  9. Wijzigingen en aanvullingen Schoonheidssalon Het Arsenaal behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. De meest recente versie van de algemene voorwaarden is te allen tijde beschikbaar op de website van Schoonheidssalon Het Arsenaal.

  10. Toepasselijk recht en geschillen Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Helder.

Door gebruik te maken van de diensten van Schoonheidssalon Het Arsenaal, verklaart de klant zich akkoord met deze algemene voorwaarden.